Social media

przesłuchania do orkiestry

przesłuchania do orkiestry na stanowisko wiolonczelisty

Dyrekcja Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
ogłasza przesłuchania dla muzyków na stanowisko:


muzyk orkiestrowy – wiolonczela


Wymiar pracy: pełen etat /od 1 stycznia 2021 /umowa o pracę
Termin przesłuchań: październik – grudzień 2020 (do indywidualnego uzgodnienia z kandydatami)
Miejsce przesłuchań: Sala Koncertowa PFK Sopot, ul. Moniuszki 12 (Opera  Leśna)
Program przesłuchań:
1. J. Haydn – I część Koncertu wiolonczelowego C-dur Hob. VIIb: 1 lub D-dur Hob. VIIb: 2
2. Utwór dowolny
Termin nadsyłania zgłoszeń:
Zgłoszenia (CV wraz z życiorysem artystycznym) należy przesyłać do 15 października 2020 roku na adres e-mail: aludwiczak@pfksopot.pl z dopiskiem „Przesłuchania – wiolonczela

Dyrekcja orkiestry zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów, z którymi skontaktuje się do 20 października 2020 w celu uzgodnienia terminu przesłuchania. Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bałtycką Agencję Artystyczną BART, prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli w CV (wraz z podpisem) o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bałtycką Agencję Artystyczną BART, ul. Moniuszki 12, 81-829 Sopot, dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W przypadku umieszczenia w treści CV danych tzw. wrażliwych, prosimy o dopisanie również następującej klauzuli (wraz z podpisem):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Stanisława Moniuszki 12, 81-829 Sopot, e-mail: sekretariat@bart.sopot.pl, telefon: 58 555 84 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych iod@bart.sopot.pl
 3. Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zatrudnienia pracownika.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania są: art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w związku z przepisami m.in. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dobrowolna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych oraz w przypadku zawarcia umowy o pracę – dodatkowo umowa o pracę łącząca pracodawcę i pracownika.
 5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie.
 7. Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Okres przechowywania danych: Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania takiej zgody. W przypadku zawarcia umowy o pracę, dane będą przechowywane przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa / do momentu przedawnienia roszczeń.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO,
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy o pracę podanie danych jest obligatoryjne i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości jej zawarcia.

 

Pobierz plik pdf Rekrutacja PFK_wiolonczela